f
n
m
e


 
Drepturile tale

În domeniul muncii prin egalitate de sanse si tratament între femei si bărbati se întelege accesul nediscriminatoriu la:
a) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activitate;
b) angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante si la toate nivelurile ierarhiei profesionale;
c) venituri egale pentru munca de valoare egală;
d) informare si consiliere profesională, programe de initiere, calificare, perfectionare, specializare si recalificare profesională;
e) promovare la orice nivel ierarhic si profesional;
f) conditii de muncă ce respecta normele de sănătate si securitate în muncă, conform prevederilor legislatiei în vigoare;
g) beneficii, altele decât cele de natura salarială si măsuri de protectie si asigurări sociale.
Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor de la litera a) locurile de muncă, care datorită naturii sau conditiilor particulare de prestare a muncii, prevăzute de lege, particularitătile de sex sunt determinante. De asemenea, maternitatea nu constituie un motiv de discriminare pentru selectia candidatelor la angajare si este interzis să i se solicite unei angajate, în vederea angajării, să prezinte un test de graviditate.
Tot discriminare este considerată de lege si modificarea unilaterală de către angajator a relatiilor sau a conditiilor de muncî, inclusiv concedierea persoanei angajate care a înaintat o sesizare ori o plângere privind discriminarea dupa criteriul sex, la instantele judecătoresti competente, în vederea aplicării prevederilor prezentei legi si după ce sentinta judecatorească a rămas definitivă, cu exceptia unor motive întemeiate si fără legătura cu cauza.
Pentru prevenirea actiunilor de discriminare după criteriul de sex în domeniul muncii, atât la negocierea contractului colectiv de muncă unic la nivel national, cât si la negocierea contractelor colective de muncă la nivel de unităti, părtile contractante vor stabili introducerea de clauză de interzicere a faptelor de discriminare si, respectiv, clauze privind modul de solutionare a sesizărilor/reclamatiilor formulate de persoanele prejudiciate prin asemenea fapte.
Legea stabileste obligatia pentru angajatori să asigure egalitatea de sanse între angajati, femei si bărbati, în cadrul relatiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispozitii pentru interzicerea discriminărilor în regulamentele de ordine interioară ale unitătilor. De asemenea, angajatorii sunt obligati să îi informeze sistematic pe angajati, inclusiv prin afisare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care acestia le au în ceea ce priveste respectarea egalitătii de sanse si tratament între femei si bărbati în relatiile de muncă.
Legea prevede accesul nediscriminatoriu la promovare la orice nivel ierarhic si profesional.

Este interzisă si sanctionată:

* Discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relatiile de muncă, referitoare la promovarea profesională. Angajatorii trebuie să ia în considerare pentru promovare aspecte precum abilităti, educatia, performanta si experienta, nu sexul angajatilor.
* Discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un anuit sex, în legătură cu relatiile de muncă, referitoare la încheierea, suspendarea, modificarea și/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu.
* Concedierea în urmatoarele situatii:

* pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical conform legii;
* pe durata concediului pentru carantina;
* pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
* pe durata concediului de maternitate;
* pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la împlinirea varstei de 3 ani 3 ;
* pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;
* pe durata indeplinirii serviciului militar;
* pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical, cu exceptia situatiei in care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate, savarsite de catre acel salariat;
* pe durata efectuarii concediului de odihna.

* Orice discriminare bazată pe criteriul de sex cu privire la toate emementele si conditiile de remunerare.
* Orice discriminare pe criterii de sex la stabilirea si la acordarea salariului si în acordarea altor drepturi sociale decât reprezentând salariul.


Conform legii, confederatiile sindicale:

* Desemnează, în cadrul organizatiilor sindicale din unittăti, reprezentante cu atributii pentru asigurarea respectării egalitătii de sanse si tratamente între bărbati si femei la locul de muncă.
* Reprezentantele sindicatului desemnate primesc de la persoanele care se consideră discriminate pe criteriul de sex sesizări/reclamatii, aplică procedurile de solutionare a acestora si solicită angajatorului rezolvarea cererilor angajatilor.
* Opinia reprezentantelor sindicale din unittăti, cu atributii pentru asigurarea respectării egalitătii de sanse si de tratament între femei si bărbati la locul demuncă, se mentionează în mod obligatoriu în raportul de control privind respectarea prevederilor legislatie referitoare la egalitatea de sanse.
* Au calitate procesuală activă în justitie si pot asista în cadrul procedurilor administrative persoanelor discriminate, la cererea acestora.