Hotarare nr. 1014/2015 din 30/12/2015 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 986 din 31/12/2015 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite

Postat de FNME 2015-12-30

Hotarare nr. 1014/2015

din 30/12/2015
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 986 din 31/12/2015

Hotararea nr. 1014/2015 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 29 alin. (11) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2016, avizele de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite acordate, valabile pana la data de 31 decembrie 2015 inclusiv, pot fi reinnoite potrivit metodologiei stabilite prin prezenta hotarare.
(2) Prevederile prezentei hotarari se aplica numai angajatorilor care detin la data de 31 decembrie 2015 avizul de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, reinnoite, si care nu au realizat pana la aceasta data masurile necesare in vederea normalizarii conditiilor de munca pentru locurile de munca incadrate in conditii deosebite.
(3) Perioada de valabilitate a avizelor reinnoite potrivit prevederilor prezentei hotarari nu poate depasi data de 31 decembrie 2018.
Art. 2. - (1) Reinnoirea avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite se acorda de catre Inspectia Muncii sau Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, dupa caz, in baza urmatoarelor documente:
a) solicitarea de reinnoire a avizului de incadrare in conditii deosebite, semnata de catre reprezentantul legal al angajatorului ori de catre alta persoana imputernicita de acesta, potrivit legii, impreuna cu reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, definiti potrivit prevederilor art. 5 lit. d) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, insotita de copia documentelor de control intocmite de catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia isi desfasoara activitatea sau au sediul social, si, dupa caz, de autorizatia de utilizare eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, valabila pentru perioada solicitata;
b) buletinele de determinari de noxe profesionale, eliberate de laboratoarele abilitate, potrivit legii, care sa ateste depasirea valorilor-limita de expunere profesionala la locurile de munca incadrate in conditii deosebite, sau buletine de expertizare eliberate de catre directiile de sanatate publica si a municipiului Bucuresti, in care sa se ateste prezenta unor agenti chimici foarte periculosi sau agenti biologici care nu au prevazuta limita admisibila, dar care au avut efecte nocive asupra starii de sanatate a lucratorilor expusi;
c) planul de prevenire si protectie corespunzator locurilor de munca incadrate in conditii deosebite, revizuit, care sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor, cuprinzand masuri si actiuni, esalonate si distribuite trimestrial, in scopul incadrarii locurilor de munca in conditii normale;
d) raportul medicului de medicina muncii privind starea de sanatate a lucratorilor care isi desfasoara activitatea la locurile de munca incadrate in conditii deosebite, din care sa reiasa efectele noxelor identificate la aceste locuri de munca asupra starii de sanatate a lucratorilor, insotit de recomandari privind promovarea sanatatii in concordanta cu particularitatile expunerii la factori de risc;
e) dovada depunerii la casele teritoriale de pensii a documentului prin care s-a obtinut reinnoirea avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite si a listei cuprinzand categoriile profesionale care lucreaza in aceste locuri de munca, pana la data de 31 decembrie 2015.
(2) Planul de prevenire si protectie prevazut la alin. (1) lit. c) contine masurile aferente anului 2015, asumate pentru normalizarea conditiilor de munca si ramase restante, si, dupa caz, masurile de protectie colectiva si cele care rezulta din recomandarile prevazute la alin. (1) lit. d).
(3) Documentele de control prevazute la alin. (1) lit. a) fac referire la stadiul de realizare a masurilor propuse si asumate pentru anul 2015.
(4) Determinarile de noxe profesionale se efectueaza numai in prezenta inspectorului de munca desemnat in acest scop de inspectoratul teritorial de munca.
(5) Documentele prevazute la alin. (1) pot fi depuse la Inspectia Muncii sau Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, dupa caz, in termen de maximum 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(6) Inspectia Muncii poate acorda reinnoirea avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite in termen de 15 zile lucratoare de la depunerea intregii documentatii prevazute la alin. (1).
(7) Angajatorul va depune, in termen de 10 zile de la data reinnoirii avizului de incadrare in conditii deosebite, o copie a acestuia insotita de un exemplar al documentului prevazut la art. 2 alin. (1) lit. c), vizat de Inspectia Muncii, la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia isi desfasoara activitatea.
(8) Neindeplinirea conditiilor prevazute la alin. (5) conduce la neacordarea reinnoirii avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite.
Art. 3. - Reinnoirea avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite emise de catre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare se acorda de catre aceasta institutie in conditiile prezentei hotarari.
Art. 4. - Angajatorii care nu au obtinut reinnoirea avizului pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite se pot adresa direct instantei judecatoresti competente, potrivit legii.
Art. 5. - Cheltuielile necesare obtinerii reinnoirii avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite se suporta de catre angajator.
Art. 6. - (1) Semestrial, pe perioada valabilitatii avizului, angajatorii vor depune la inspectoratul teritorial de munca o raportare privind modul in care au realizat masurile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c) in vederea normalizarii conditiilor de munca.
(2) Avizele reinnoite pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite isi inceteaza aplicabilitatea la data indeplinirii masurilor stabilite prin planul de prevenire si protectie sau, dupa caz, la expirarea termenului prevazut la art. 1 alin. (3).
(3) In baza raportarilor prevazute la alin. (1), inspectorii de munca vor efectua verificari in vederea stabilirii conformitatii celor declarate, ale caror rezultate vor fi transmise Inspectiei Muncii.
Art. 7. - Incadrarea tuturor categoriilor de salariati in locurile de munca in conditii deosebite se face in cazul in care activitatea acestora se desfasoara numai in aceste locuri de munca, potrivit programului normal de lucru.
Art. 8. - Nominalizarea salariatilor care isi desfasoara activitatea in locurile de munca in conditii deosebite se face de catre angajator, impreuna cu sindicatele reprezentative, potrivit legii, sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor.
Art. 9. - Perioadele in care un salariat lucreaza permanent in locuri de munca in conditii deosebite se stabilesc prin decizie a angajatorului, prin care sunt reglementate atributiile de serviciu ce revin fiecarui salariat.
Art. 10. - Perioada in care un salariat ce lucreaza in locuri de munca in conditii deosebite a fost in concediu de odihna sau in incapacitate de munca se considera timp in care activitatea s-a desfasurat in conditiile locului de munca in care lucra la data ivirii acestor situatii.
Art. 11. - Angajatorii care au nominalizate locuri de munca in conditii deosebite sunt obligati, pe propria cheltuiala, sa supuna controlului medical periodic, in conformitate cu reglementarile legale, toti salariatii care isi desfasoara activitatea in aceste conditii.
Art. 12. - Angajatorul este obligat sa depuna, in termen de 10 zile, la casele teritoriale de pensii, documentul prin care se dovedeste reinnoirea avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite si lista cuprinzand categoriile profesionale care lucreaza in aceste locuri de munca.
Art. 13. - (1) Dovedirea perioadelor de activitate desfasurata in locuri de munca in conditii deosebite anterior datei de 1 aprilie 2001, in vederea pensionarii, se face pe baza inregistrarii acestora in carnetul de munca, conform Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca, cu modificarile ulterioare, sau pe baza unei adeverinte emise de angajatorul la care a lucrat salariatul respectiv.
(2) Dovedirea stagiilor de cotizare realizate ulterior datei de 1 aprilie 2001 se face pe baza declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat initiale sau rectificative.
(3) In cazul distrugerii arhivelor, perioada lucrata in conditii deosebite, dovedita cu acte, se poate reconstitui, potrivit legii, prin hotarare judecatoreasca.
(4) Locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale incadrate in grupele I si a II-a de munca pana la data de 1 aprilie 2001 sunt considerate activitati desfasurate in conditii deosebite, cu exceptia celor care, potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prevazute ca fiind activitati desfasurate in locuri de munca in conditii speciale.
Art. 14. - (1) Constituie contraventie nerealizarea de catre angajator a masurilor din planul de prevenire si protectie prevazut la art. 2 alin. (1) lit. c) si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru angajatorul cu un numar de pana la 49 de salariati;
b) cu amenda de la 6.000 lei la 10.000 lei, pentru angajatorul cu un numar de cel putin 50 de salariati.
(2) In situatia in care, in termen de 45 de zile de la constatarea contraventiei prevazute la alin. (1), angajatorul nu realizeaza masurile dispuse in urma controlului, inspectoratul teritorial de munca poate propune Inspectiei Muncii anularea avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite.
(3) In cazul anularii avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, Inspectia Muncii va instiinta despre aceasta masura si casa teritoriala de pensii pe raza careia isi desfasoara activitatea angajatorul.
(4) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 7.000 lei incalcarea prevederilor art. 6 alin. (1).
(5) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca.
(6) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 15. - Angajatorii care, in urma reorganizarii prin fuziune, asociere, divizare sau transformare, si-au schimbat sediul social si denumirea ori si-au schimbat numai sediul social sau numai denumirea, fapt atestat prin documente justificative, pot declansa procedura prevazuta de prezenta hotarare numai pentru locurile de munca existente pentru care s-a primit avizul de incadrare in conditii deosebite, reinnoit.
Art. 16. - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 169 din 9 martie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 17. - Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2016, cu exceptia art. 14 care intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOS

Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale
si persoanelor varstnice,
Claudia-Ana Costea
Ministrul sanatatii,
Patriciu-Andrei Achimas-Cadariu
Ministrul afacerilor externe,
Lazar Comanescu
Bucuresti, 30 decembrie 2015.
Nr. 1.014.

download documentHome » Stiri si evenimente


2020-07-19 - Ziua Energeticianului

Federatia Nationala Mine Energie, transmite un gand bun energeticienilor.

20 iulie reprezinta, pe[...]

Detalii


2020-04-11 - 3 decenii de la infiintare

11 aprilie 1990, o zi cu insemnatate pentru mineri si energeticieni deopotriva. Astazi Federatia Na[...]

Detalii


2019-03-12 - Alegerile europene - o Europa mai echitabila pentru lucratori

Confederatia Nationala Sindicala Cartel ALFA, alaturi de 90 organizatii sindicale reunite in cadrul [...]

Detalii


2017-09-23 - Spete de dialog social

Aceasta broaura reprezinta prima culegere de spete avand ca obiect diverse aspecte ale Dreptu[...]

Detalii


2017-09-21 - Sanatatea si securitatea in munca

Prevenirea riscurilor si promovarea unor conditii mai sigure si mai sanatoase la locul de munca sunt[...]

Detalii


2017-09-05 - Organizatiile sindicale

Organizatiile sindicale militeaza pentru cresterea durabila, ocuparea deplina a fortei de munca, loc[...]

Detalii


2017-09-04 - Organizatiile patronale

Patronatele sunt constituite cu scopul de a reprezenta, apara si promova interesele economice, jurid[...]

Detalii


2017-09-03 - Informarea si consultarea salariatilor

Informarea si consultarea salariatilor si expertiza economica pentru reprezentantii salariatilor.

Detalii


2017-09-02 - Comitetul european de intreprindere

Ca principiu, Comitetul european de intreprindere raspunde nevoii de informare si consultare a salar[...]

Detalii


2017-09-01 - Negocierea contractelor colective de munca

Publicatie realizata in cadrul unui proiect co-finantat printr-un grant din partea Elvetiei prin int[...]

Detalii
>Home » Stiri si evenimente